Geef planten de voedingsstoffen die ze nodig hebben...

Goedkoper dan conventionele meststoffen.
• Aanzienlijke productieverbetering van alle landbouwgewassen.
Maximale ondersteuning in voedingsstoffen, voor een volmaakt gezonde plant.
Minder behoefte aan plaag- en schimmelbestrijding en dus lagere kosten daarvoor, omdat de planten sterker worden.
• Vergroot de overlevingskans van planten bij droogte, wind en hagel.
• Compleet en uitgebalanceerd mengsel, levert alle 90 voedingselementen.
• Zorgt voor een rijke en vruchtbare ecologie in het wortelstelsel, voor een versterkte en vitale groei.
• Voedsel verandert in een krachtige voedingsbron die alle consumenten voedingsstoffen biedt.
• Aanzienlijke verbetering en versterking van de smaak van alle producten.
• 100% niet-giftig voor mens en dier, volledig milieuvriendelijk.
Beschermt onze natuurlijke hulpbronnen tegen vervuiling door giftige afstroming.
• Levert aerobe bacteriën voor het vastleggen van stikstof en faciliteert de opname van voedingsstoffen door planten.
Niet-corrosief en eenvoudig te bewaren, met een houdbaarheidsdatum die jaren in de toekomst ligt.
Geleverd als geconcentreerde vloeistof, eenvoudig in een verhouding van 100:1 te verdunnen met water.
• Kan eenvoudig met conventionele sproeisystemen op elke plant gespoten worden.

Give plants the nutrients they need

Cheaper than conventional fertilizers.
• Substantial improvement in production of all agricultural crops.
Maximum support in nutrients, for a perfectly healthy plant.
Less need for pest and fungicide control and thus lower costs for it as the plants grow stronger.
• Increases plant survival in drought, wind and hail conditions.
• Complete and balanced blend, provides all 90 nutritional elements.
• Provides a rich and fertile ecology in the root system, for strengthened and vital growth.
• Food turns into a powerful food source that provides nutrients to all consumers.
• Significant improvement and enhancement of the taste of all products.
• A 100% non-toxic to humans and animals, completely environmentally friendly.
Protects our natural resources from pollution from toxic runoff.
• Provides aerobic bacteria for nitrogen fixation and facilitates nutrient uptake by plants.
Non-corrosive and easy to store, with a shelf life years into the future.
Supplied as a concentrated liquid, easily diluted with water at a ratio of 100:1.
• Can be easily sprayed on any plant with conventional spray systems.